فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٥٤: بپوش آن رخ و دلربایی مکن

بـــپــوش آن رخ و دلــربـــایــی مــکــندگـر بـا کـسـی آشـنـایی مـکـنبــچــشــم ســیـه خــون مـردم مـریـزبـروی چـو مـه دلـربــایـی مـکـنز مـن پـنـد بـ…

بـــپــوش آن رخ و دلــربـــایــی مــکــندگـر بـا کـسـی آشـنـایی مـکـن
بــچــشــم ســیـه خــون مـردم مـریـزبـروی چـو مـه دلـربــایـی مـکـن
ز مـن پـنـد بـنیوش و دیگـر چـو شـمـعبـهر مجـلسـی روشـنایی مکـن
مــــرو از بــــر مــــا و گــــر مـــی رویدگـر عـزم رفـتـن چـو آیی مـکـن
بــا مـثــال مـن بــعــد ازیـن الــتــفــاتبسگ روی نان می نمایی مکن
سـخـن آتـشـی مـی فـروزی، مـگـوینظـر فـتـنه یی می فزایی، مکن
مــرا غــمــزه تــو بــصــد رمــز گــفــتتو نیز ای فلان، بـی وفایی مکن
بـچـشـمـی کـه کـردی بـمـا یک نـظـربـدیگـر کـس ار آن نمایی، مکـن
چـو شـمع فـلـک نور از آن روی تـافـتتـو روشـن دلی تـیره رایی مکـن
گـر او را خـوهـی تــرک عـالـم بــگـویتـو سـلطـان وقـتـی گدایی مکن
مـحــبــت وفــاقـســت مـر دوســت راخـلـافـی بــطـبـع مـرایـی مـکـن
چو معشوق رندست و می می خورداگـر عـاشـقـی پـارسـایی مکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج