فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٤

وصلسـت و هجـر، آنچـه بـهسـت اخـتـیار کندانی کـه وقـت مـی گـذرد عـزم کـار کـناول چــو چـــرخ گــرد زمــیــن و زمــان بـــرآیوآنگه چـو قـطـب گرد خـود آخ…

وصلسـت و هجـر، آنچـه بـهسـت اخـتـیار کندانی کـه وقـت مـی گـذرد عـزم کـار کـن
اول چــو چـــرخ گــرد زمــیــن و زمــان بـــرآیوآنگه چـو قـطـب گرد خـود آخـر مدار کـن
گــیـتــی شــکــارگــاه ســعــادت نـهـاده انــدای بـاز چـشم دوخـتـه، دولت شـکار کن
عـالم پـر از گلسـت ز عـکـس جـمال دوسـتروی هـمـه بــبــیـن(و) ورا اخــتــیـار کــن
ای مـفـلـس دریـده گـریـبــان تــرا کـه گـفــتدامـن فــرو گــذار و تــعــلـق بــخــار کــن
خـــرگـــه زدی بـــرای اقـــامــت درو ولـــیــکجـای تـو نیست خـیمه فرو گیر و بـار کن
از آب چـــشــم خــاک ره دوســت ســاز گــلهر رخنه یی که در دل تست استوار کن
روز وصـــال در هـــمـــه ایـــام ســـایــرســـتآن روز را تـو چـون شـب قـدر انتـظـار کـن
ای یار ناگزیر که جـان چون تـو دوست نیستبــا دوسـتــان خــویـش مـرا نـیـز یـار کـن
هـرچــنـد عــاشــقــان تــو نـایـنـد در شــمــاردر دفـتـر حـسـابـم ازیـشـان شـمـار کـن
جــام وصــالـت از هـمـه عــشــاق بــاز مـانـدیک جـرعـه زآن نصـیب من خـاکـسـار کن
خواهم که در ره تو شوم کشته چون حسینبــا مـن کـنـون مـعــامـلـه حــلـاج وار کـن
آن ســاعــتــی کــه بــاز رهـانـی مــرا ز مــناز زلف خـود رسـن، ز قـد خـویش دار کن
گـر چـنـگ مـن بـدامـن وصـلـت رسـد شـبـیدستـم، چـنانکه چـشم امیدم، چهار کن
بـــســیــار در مــنــازل هــجــرت دویــده ایــموقـتـسـت، بـر جـنیبـت وصـلم سـوار کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج