فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٤: ای زمان همچون مکان گشته حجاب روی تو

ای زمان همچـون مکـان گشـتـه حـجـاب روی تـونـــور روی آفــــتــــاب از آفــــتــــاب روی تــــوپــرتــوی از تــو نـدیـده پــیـه خــام چــشــم مــنویـن …

ای زمان همچـون مکـان گشـتـه حـجـاب روی تـونـــور روی آفــــتــــاب از آفــــتــــاب روی تــــو
پــرتــوی از تــو نـدیـده پــیـه خــام چــشــم مــنویـن دل بـریـان هـمـی سـوزد ز تـاب روی تـو
هر شبی بر خاک ریزم آب چشمی همچو شمعکآتــشـی در مـن فـتــاد از الـتــهـاب روی تــو
روی تـو دعـوی خـوبـی کـرد شـد شـمشـیر کـندآفـــتــــاب تــــیـــغ زن را در جـــواب روی تــــو
چـهره خـورشـید کـاندر گـلشـن گـردون گـلسـتیافـت همچـون میوه رنگ از مـاهتـاب روی تـو
ای جـــمــال تـــو جـــهــان آرای در دلـــهــای مــااز چه محبـوبـست حسن؟ از انتساب روی تو
هـر شـبــی خــورشـیـد زرگـر آن تــرازودار فـیـضمـی دهـد مـه را زکـاتــی از نـصــاب روی تــو
همچـو مشـک و عـنبـر از بـهر مشـام اهل خـلـدخاک فردوسست خوش بوی از گلاب روی تو
در مـدارس رفــتــم و کـردم نـظــر در بــاب عــلـمآن همه فـصـلیسـت بـیرون از کـتـاب روی تـو
در فـصـول هر کـتـابـی فـکـر کردم سـطـر سـطـرنیسـت اندر هیچ خـط حـرفـی ز بـاب روی تـو
سـیف فرغـانی بـشـعـر اوصـاف رویت گفـت لیکگـر چــه تــر بــاشــد ازو نـفـزایـد آب روی تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج