فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٤٩: دل تنگم و ز عشق توام بار بر دلست

دل تـنگـم و ز عـشـق تـوام بـار بـر دلسـتوز دست تـو بـسی چو مرا پـای در گلستشـیرین تـری ز لیلی و در کـوی تـو بـسـیفرهاد جـان سـپـرده و مجـنون بـی دلستگ…

دل تـنگـم و ز عـشـق تـوام بـار بـر دلسـتوز دست تـو بـسی چو مرا پـای در گلست
شـیرین تـری ز لیلی و در کـوی تـو بـسـیفرهاد جـان سـپـرده و مجـنون بـی دلست
گـر چـه ز دوسـتـی تـو دیـوانـه گـشـتـه امجـز بـا تـو دوسـتـی نکند هرکه عـاقلسـت
گر من بـبـوسـه مهر نهم بـر لبـت رواسـتشـهد عـقیق رنگ تـو چـون موم قابـلسـت
در روز وصلت از شب هجرم غمست و منروزی نمی خوهم که شبش در مقابلست
دلـرا مـدام زاری از انـدوه عـشــق تــســتاشتـر بـناله چـون جـرس از بـار محـملست
روز وصــال یـار اجــل عــمـر بــاقـی اســتوقـت وداع دوسـت شـکـر زهـر قـاتـلـسـت
بــیــنــد تــرا در آیـنــه جــان خــویــشــتــندلـرا چـو بـا خـیـال تـو پـیـونـد حـاصـلـسـت
هرجـا حـدیث تـست ز ما هم حـکایتـیستاین شـاهبـاز را سـخـنش بـا جـلاجـلسـت
من چـون درای نالـه کـنانم ولی چـه سـودمحمول این شتـر چو جـرس آهنین دلست
اشـعار سـیف گوهر در پـای عشق تـسـتاین نظـم در سـراسـر این بـحـر کـاملسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج