فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٤٧: آفتاب حسن را برج شرف شد روی دوست

آفـتــاب حـسـن را بــرج شـرف شـد روی دوسـتسـایه دولـت خـوهـی بـیرون مـبـاش از کـوی دوسـتکـی تـواند روی او بـی عـشـق دشـمـن روی دیددوسـت روی عـشـق بــا…

آفـتــاب حـسـن را بــرج شـرف شـد روی دوسـتسـایه دولـت خـوهـی بـیرون مـبـاش از کـوی دوسـت
کـی تـواند روی او بـی عـشـق دشـمـن روی دیددوسـت روی عـشـق بــایـد تــا بــبــیـنـد روی دوسـت
گرچه جان بخش است بوی دوست مر عشاق رامـن دلـی دارم کـه هـردم جـان دهـد بـر بـوی دوسـت
بــر بــسـاط وصـل مـیـخــواهـم کـه رانـم شـاه وارهـمــعــنــان اســب نـظــر را بــا رخ نـیـکــوی دوســت
کــاشــکــی امــروز بــرخــیـزد قــیـامــت تــا رونـددیـگـران سـوی بــهـشـت و دوزخ و مـا سـوی دوسـت
خــاک را صـد بــار بــاد از جــا بــبــرد و کـم نـشـدآتـش عـشـق از دل مـا و آب حـسـن از جـوی دوسـت
ماه بـا سـلـطـان حـسـنش گـوی در میدان فـگـندپـس بـماند و پـیش شـد هفـتـاد میدان گـوی دوسـت
گـیسـوی لـیلـی نگـردد سـلـسـلـه جـنـبـان جـانچــون شـود مـجــنـون دل زنـجــیـردار از مـوی دوسـت
خـلق را سـالی دو مه عـیدسـت لیکـن هر نفـسعــاشــقــانــرا عــیــد بــاشــد دیــدن ابــروی دوســت
پـای بـر گـردون نـهـیـم از فـخـر اگـر خـواهـیم دیـدســر کــه بــر زانــوی خــود داریـم بــر زانـوی دوســت
مـا ز بــهـر احــتــیـاط کـار عــشــقــش کـرده ایـمدل بــبــذل جـان فـراخ ار تــنـگ بــاشـد خـوی دوسـت
شـاعـران گـر در سـخـن گـفـتـن ز مـن نیکـوتـرنـدهمچو من زاهل سخن کس نیست نیگو گوی دوست
بــوی گـل آمـد بــســوی ســیـف فـرغـانـی مـگـرصـبــحـدم خـاکـی بــصـحـرا بــرد بــاد از کـوی دوسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج