فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٤٢: ای چشم من از رخ تو روشن

«ناظم درین غزل در هر بیتی چشمی لازم داشته است »ای چــشـم مـن از رخ تــو روشـنچـشـمی بـکـرشـمه بـر من افـگناکــنــون کــه بـــدیــدن تـــو مـ…

«ناظم درین غزل در هر بیتی چشمی لازم داشته است »
ای چــشـم مـن از رخ تــو روشـنچـشـمی بـکـرشـمه بـر من افـگن
اکــنــون کــه بـــدیــدن تـــو مــا راشـد چــشـم چـو آب دیـده روشـن
جان و دل و عقل هر سه هستنددر عشق تو چون دو چشم یک تن
ای مــردم چــشــم دل خــیـالــتدارم ز تــو مــن دریـن نــشــیــمــن
در جـامـه تــنـی چـو ریـسـمـانـیدر سـینه دلی چـو چـشـم سـوزن
دل در طــلــب تــو هـســت فــارغچـــون مــردم چـــشـــم از دویــدن
روی تــو بــنــیـکــویـی مــه و نــورچــشــم مـن و خــواب آب و روغـن
شـد چـشـم بــدو زبــان بــدگـویانـــدر حـــق تـــو ز هـــمـــت مـــن
نـابــیـنـا هـمـچـو چــشـم نـرگـسنــاگــویــا چـــون زبـــان ســوســن
ای دلـبـر دوسـت تـو همـی بـاشایمـن پـس ازین ز چـشـم دشـمـن
تــا چــشــم بــود نــهـاده در ســرتــا جــان بــاشــد نـهـفـتــه در تــن
از روی تـــو چــشــم بـــرنــداریــمکـز روی تـو جـان مـاسـت گـلـشـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج