فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٤١: دل درو بند که دلدارت اوست

دل درو بــنـد کــه دلــدارت اوســتره او رو کـــه بــــره یـــارت اوســــتکــار اگـر بــهـر دل دوســت کــنـیبــی گـمـان عـاقـبــت کـارت اوسـتدر نــخــس…

دل درو بــنـد کــه دلــدارت اوســتره او رو کـــه بــــره یـــارت اوســــت
کــار اگـر بــهـر دل دوســت کــنـیبــی گـمـان عـاقـبــت کـارت اوسـت
در نــخــســتـــیــن قــدم از ره او رایافت خـواهی که طلب کارت اوست
هست سر بر تن چون گل بر شاخلــیــک در زیــر قــدم خــارت اوســت
دل یکـی کـن بـدو عـالـم مـفـروشخـویـشـتـن را چـو خـریـدارت اوسـت
تـا بــدان حـضـرت اعـلـی بــرسـیچـاره یـی سـاز کـه نـاچـارت اوسـت
بـا کـسـی درد دل خـویش مـگـویکـــه دوای دل بـــیــمـــارت اوســـت
تـویی تـسـت که تـو بـا همه کـسفـخـر ازو مـی کـنی و عـارت اوسـت
دور کــن از رخ خـــود گــرد خــودیزآنــکــه بــر آیـنــه زنــگــارت اوســت
عـنـدلـیـب چــمـن عـشـق شــدیخوش همی گوی که گلزارت اوست
سـیف فـرغـانـی بـهـر دل خـویـشعـافـیـت خـواه کـه بـیـمـارت اوسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج