فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٣١: ای منور بروی تو هر چشم

ای مــنــور بـــروی تــو هــر چــشــمدر دلم نور تـو چـو در سـر چـشـمهـر دم از حــســن تــو دگــر رنـگــیروی تـو جـلوه کرده بـر هر چـشممـه چـو خـورشـیـ…

ای مــنــور بـــروی تــو هــر چــشــمدر دلم نور تـو چـو در سـر چـشـم
هـر دم از حــســن تــو دگــر رنـگــیروی تـو جـلوه کرده بـر هر چـشم
مـه چـو خـورشـیـد جــویـدت هـر روزتــا بــرویـت کــنـد مـنـور چــشــم
دسـت صـدقـم کـشـد بــمـیـل نـیـازخاک پـایت چو سرمه اندر چـشم
بـــــخــــیــــال تـــــو خــــانــــه دل راهر نفـس می کند مصـور چـشـم
تــا مـرا در غـم تــو بــا لـب خــشـکدل بـخـون جـگـر کـنـد تـر چـشـم
هـر کـرا آب چـشـم بـهر تـو نـیسـتهمچو سیلش شود مکدر چـشم
بــچــشــم زهـرم ار کــنـی در جــامبـکـشـم بـارم ار نـهی بـر چـشـم
دل چــو مـسـت مـی مـحـبــت شـدخمر عشق تو بود و ساغر چشم
از ســـــر نــــاز در چـــــمـــــن روزیای مـه لـالـه روی عـبـهـر چـشـم
هـسـت در بـاغ هـمـچـو مـن بـیـمـاربــهـر تــو نـرگــس مـزور چــشــم
هـم ز چـشـم تـو خـوب مـنـظـر رویهم ز روی تـو خـوب منظر چـشـم
هرکه دل در تو بست بی بصر استگـر گـشـایـد بـروی دیـگـر چـشـم
پــرده بــر وی فـرو گـذار کـه هـسـتاین دل همچـو خـانه را در چـشـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج