فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٢

ای مـرد فـقـر، هـسـت تـرا خـرقـه تـو تــاجسلطان تویی که نیست بـسلطانت احتیاجتـــو داد بـــنــدگــی خـــداونــد خــود بـــدهوآنـگـاه از مـلـوک جـهان مـ…

ای مـرد فـقـر، هـسـت تـرا خـرقـه تـو تــاجسلطان تویی که نیست بـسلطانت احتیاج
تـــو داد بـــنــدگــی خـــداونــد خــود بـــدهوآنـگـاه از مـلـوک جـهان مـی سـتـان خـراج
گر طـاعـتـی کـنی مکنش فـاش نزد خـلقچـون بـیضه یی نهی مکن آواز چـون دجـاج
محـبـوب حـق شدن بـنماز و بـروزه نیسـتایـن آرزوت اگــرچــه کــنـد در دل اخــتــلــاج
چـون هرچه غیر اوست بـدل تـرک آن کنیبـر فـرق جـان تـو نـهـد از حـب خـویش تـاج
در نـصـرت خـرد کـه هـوا دشـمـن ویـسـتبـا نفس خود جدل کن و بـا طبـع خود لجاج
گـر در مصـاف آن دو مخـالف شـوی شـهیدبـیـمـار را بــدم چـو مـسـیـحـا کـنـی عـلـاج
چـون نفس تـند گشت بـسختـیش رام کنسـردی دهد طـبـیب چـو گـر می کـند مزاج
بــا او مـوافـقـت مـکـن انـدر خــلـاف عـقـلمحتاج نیست شب که سیاهش کنی بزاج
مـردانـه گــنـده پــیـر جــهـان را طــلـاق دهکـز عـشـق بــسـت بــا دل تـو عـقـد ازدواج
هـسـتـی تـو چـوزیـت بــسـوزد گـرت فـتـدبـر دل شـعاع عشـق چـو مصـبـاح در زجـاج
زاندوه او چـو مـشـعـلـه مـاه روشـن اسـتشـمـع دلـت، کـه زنـده بـروغـن بـود سـراج
مـر فـقـر را امـیـن نـبــود هـیـچ جــاه جـویچون تخت شه نشین نشود هیچ پـیل عاج
گـویـد گـلـیـم پــوش گـدارا کـســی امـیـر؟خـوانـد هـویـد پــوش شـتـر را کـسـی دواج
گـر در رهش زنـی قـدمـی، بـر جـبـین گـلاز خـاک ره چـو قـطـره شـبـنم فـتـد عـجـاج
خود کام را چنین سخن از طبع هست دورمـحـمـوم را بــود عـسـل انـدر دهـان اجــاج
گر دوسـتـی حـق طـلبـی تـرک خـلق کـندر یک مـکـان دو ضـد نـکـنـد بـاهـم امـتـزاج

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج