فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٢: ای لبت را خواص جان دادن

ای لـــبـــت را خـــواص جـــان دادنعــادتــش بـــوســه روان دادنبــوسـه تــسـت جــان و مـن مـردهنیست آسان بـمرده جان دادنچــون کــبـــوتـــر چــرا نــ…

ای لـــبـــت را خـــواص جـــان دادنعــادتــش بـــوســه روان دادن
بــوسـه تــسـت جــان و مـن مـردهنیست آسان بـمرده جان دادن
چــون کــبـــوتـــر چــرا نــیــامــوزیدوست را طعمه از دهان دادن
بــگـه بــوسـه رو تــرش چـه کـنـیچـو بـخـیلـان بـوقـت نـان دادن
بـا لب خشک من چه خوش بـاشدبــوسـه تـر بــر آن لـبــان دادن
دهنـت هـسـت لـیک پـیدا نـیسـتچـون خـبـر شاید از نهان دادن
راست چون چشمه خضر نامیستزآنـک نـتــوان ازو نـشــان دادن
بــوســه یـی گـر دهـی رضـا نـبــودمـــر رقـــیــب تـــرا در آن دادن
گــــربــــه خــــانــــه را دریـــغ آیـــدبـسـگ کـوی اسـتـخـوان دادن
بـوسـه یـی داذی و هـمـی گـویـیکه پـشیمان شـدم از آن دادن
مـن چــو مـنـکـر نـیـم یـکـی را صـدبــاز واپــس هـمـی تـوان دادن
چـون مـرا هـیچ چـیز دیگـر نـیسـتکـه تــوانـم بــدوســتــان دادن
بـوسـهـایی کـه انـدریـن غـزلـسـتبـتـو خـواهـم یکـان یکـان دادن
ســیـف فـرغــانـی از زمـیـن هـرگـزبـوسه نتـوان بـر آسـمان دادن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج