فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٢٩: ای مرغ صبح بشکن ناقوس پاسبانان

ای مـرغ صـبـح بـشـکـن ناقـوس پـاسـبـانانتــا مـن دمـی بــرآرم انـدر کــنـار جــانـاندر خــواب کـن زمـانـی آســودگـان شــب راکآن مـاه رو نـتـرسـد زآواز…

ای مـرغ صـبـح بـشـکـن ناقـوس پـاسـبـانانتــا مـن دمـی بــرآرم انـدر کــنـار جــانـان
در خــواب کـن زمـانـی آســودگـان شــب راکآن مـاه رو نـتـرسـد زآواز صـبـح خـوانـان
ای کـاشــکـی رقـیـبــان دانـنـد قـیـمـت تــوگل را چـه قدر بـاشد در دسـت بـاغبـانان
کار رقیب مسکین خود بیش ازین چه باشدکـز گله گـرگ راند همچـو سـگ شـبـانان
در عـشـق صـبــر بــایـد تـا وصـل رو نـمـایـدایـنـجــا بــکــار نــایـد تــدبــیـر کــاردانــان
پــیـران کــار دیـده گــفــتــنـد راســت نــایـدپــیـراهـن تــعـشـق جـز بــر تــن جـوانـان
لـب بــر لـب چـو شـکـر آن را شـود مـیـسـرکو چون مگس نتـرسد از آستین فشانان
رفت از جـفای خصمان سرگشتـه گرد عالمآن کو بگرد کویت می گشت شعرخوانان
زافـغـان سـیف ای جـان شـبـها میان کـویتخـفـتـه خـبـر نـدارد سـر بـر کـنـار جـانـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج