فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٢٧: ای ز شیرینی شده دام مگس

ای ز شــیـریـنـی شــده دام مـگـسشـــکــری فــرمــا بـــانــعـــام مــگــسهمـچـو مـن خـلـقـی گـرفـتـار تـوانـدزآنــکــه شــیـریـنـی بــود دام مــگــسعـ…

ای ز شــیـریـنـی شــده دام مـگـسشـــکــری فــرمــا بـــانــعـــام مــگــس
همـچـو مـن خـلـقـی گـرفـتـار تـوانـدزآنــکــه شــیـریـنـی بــود دام مــگــس
عـاشـقـان را بـی لـبـت آرام نـیسـتبــی شـکـر چــون بــاشـد آرام مـگـس
هـر زمـانـم از تــو چــیـزی آرزوســتای شــکــر چـــونــی زابـــرام مــگــس
از تــو اکــرامـی هـمـی دارم طــمــعخــود شــکــر کـی کــرد اکـرام مـگـس
هـســت بــر لـعـل لـبــت اقـدام مـنهـمـچــو بــر شـیـریـنـی اقـدام مـگـس
وقت ما خوش بود چون صبح خروسبی تو ناخوش گشت چون شام مگس
در زمـان مـا نـبــاشــی بــی رقــیـببـــاد زن داری بـــهــنـــگـــام مـــگـــس
هسـت اندر کـاسـه و خـوان کـسـانهـمـچـو گـربــه پــخـتـه و خـام مـگـس
ای رقــیـب آســتــیـن افــشــان بــروتــا شــکـر شـیـریـن کـنـد کـام مـگـس
او بــشـکـر خـوردن انـدر بــسـتـه دلتــو گــشــاده لــب بــدشــنـام مـگــس
از تـو همرنگی نشاید چـشم داشتهـمــچــو یـکــرنـگــی زانــدام مــگــس
کاشـکی غـایب شـدی شـکرفـروشتـــا شـــکـــر بـــگـــزاردی وام مــگــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج