فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٢٥: در دل عاشق اگر قدر بود جانانرا

در دل عــاشــق اگــر قــدر بـــود جـــانــانــرانـظـر آنـسـت کـه در چــشـم نـیـارد جــانـراتـو اگر عـاشـقـی ای دل نظـر از جـان بـرگیرخـود بـجـان تـو ن…

در دل عــاشــق اگــر قــدر بـــود جـــانــانــرانـظـر آنـسـت کـه در چــشـم نـیـارد جــانـرا
تـو اگر عـاشـقـی ای دل نظـر از جـان بـرگیرخـود بـجـان تـو نـبــاشـد طـمـعـی جـانـانـرا
دعـوی عـشـق نشـاید کـه کـنـد آن بـدعـهدکه چو سختی رسدش سست کند پیمانرا
قومی از دوسـتـیش دشـمن جـان خـویشندای تــوانــگــر بــنـگــر هـمــت درویـشــانــرا
هــمــتــت گــر بــدو عــالــم نــگــرانــی داردتـو بـدان لاشه بـسر چـون بـری این میدانرا
دادن جـان قـدم چـون تـو جـوامـردی نیسـتکــه بــلــب از دهـن ســگ بــربــایـی نـانـرا
طـالـب دوسـت شـکـایـت نـکـنـد از دشـمـنچـه غـم از سـرزنش مـطـرقـه مـر سـندانرا
گر مرا درد و جهان دست دهد در ره دوستقــدم از جــا نــرود عــاشــق ســرگــردانــرا
نـرود بــا سـر مـلـک و نـنـهـد پــا بــر تــخــتگـر گـدایـی درش دســت دهـد ســلـطـانـرا
خـویـش و پـیـونـد بـیـکـبــاره حـجـاب راهـنـدبـبـر از جـمـلـه و بـیگـانه شـمـر خـویشـانـرا
سـیف فـرغـانـی نـاجـسـتـه مـیسـر نـشـودآنــچــه مــردم بــطــلــب بــاز نــیــابــد آنــرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج