فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١٢٤: چنان عشقش پریشان کرد ما را

چـنـان عـشـقـش پـریـشـان کـرد مـا راکـه دیـگـر جـمـع نـتـوان کـرد مـا راسـپـاه صـبــر مـا بــشـکـسـت چـون اوبــغــمــزه تــیــر بــاران کــرد مــا راح…

چـنـان عـشـقـش پـریـشـان کـرد مـا راکـه دیـگـر جـمـع نـتـوان کـرد مـا را
سـپـاه صـبــر مـا بــشـکـسـت چـون اوبــغــمــزه تــیــر بــاران کــرد مــا را
حــدیـث عــاشــقـی بــا او بــگـفـتــیـمبــخــنـدیـد او و گــریـان کــرد مـا را
چـو بــربــط بــرکـنـاری خـفـتـه بــودیـمبــزد چــنـگــی و نـالـان کــرد مـا را
لـب چــون غـنـچــه را بــلـبــل نـوا کـردچو گل بشکفت و خندان کرد ما را
بــشـمـشـیـری کـه از تــن سـر نـبــردبـکشت و زنده چون جان کرد ما را
غمش چون قطب ساکن گشت در دلولـی چـون چـرخ گـردان کـرد مـا را
کــنـون انــفــاس مــا آب حــیـاتــســتکـه از غـمهای خـود نان کـرد مـا را
بــــســـان ذره بــــی تــــاب بــــودیـــمکـنـون خـورشـید تـابـان کـرد مـا را
مــرا هــرگــز نــبــیـنــی تــا نــمــیــریبــگـفــت و کــار آســان کــرد مـا را
چــو بــر درد فــراقــش صــبــر کــردیـمبــوصـل خـویـش درمـان کـرد مـا را
بــســان ســیـف فـرغـانـی بــر ایـن درگـدا بــودیـم ســلـطــان کـرد مـا را
نـســیـم حــضــرت لـطــفـش صــبــاواربـیکـدم چـون گـلـسـتـان کـرد ما را
چـو نفس خـویش را گردن شـکسـتـیمســر خــود در گـریـبــان کـرد مـا را
کــنـون او مــا و مـا اویـیـم در عــشــقدگر زین بـیش چـه تـوان کـرد ما را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج