فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٢١: ای جمال تو رشک حورالعین

ای جـمـال تـو رشـک حـورالـعـینروح را کـوی تـسـت خـلـد بـریـنتـــا پـــدیــد آمــد آفــتــاب رخــتشـرمسـارسـت آسـمـان ز زمینگـرچـه زلـف تــو داده یـاری…

ای جـمـال تـو رشـک حـورالـعـینروح را کـوی تـسـت خـلـد بـریـن
تـــا پـــدیــد آمــد آفــتــاب رخــتشـرمسـارسـت آسـمـان ز زمین
گـرچـه زلـف تــو داده یـاری کـفـرروی خـوب تـو کرده پـشتـی دین
وصـل ما خـود کـی اتـفـاق افـتـدتـو تـوانگر بـحسن و من مسکین
دور خـوبـی چـو روزگـار گـلـسـتتـکـیه بـر نیکـویی مـکـن چـندین
در فـراقـت همـی کـنم بـسـخـنایـن دل بــی قـرار را تــســکـیـن
همچـو خسرو که کرد روزی چـندبــشــکـر دفـع غـصــه شــیـریـن
گــر بــگــریـم مـن از فــراقــت زارور بــنـالـم مـن از جـفـات حـزیـن
دل تـهـی مـی کـنـم ز غـصـه تـوهسـت اشـکـم بـهانه یی رنگین
عـاشـق تــو بــخــلـق دل نـدهـدمیل نکـند ملـک بـعـجـل سـمین
چند گویی که هست جان و دلماز جــفــای رقــیـب او غــمـگـیـن
سـر جـور شکر فروشـت نیسـتای مگس خیز و با شکر منشین
عشق در جـان سیف فرغانیستچـون در اجـزای خـاک ماء معـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج