فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١١

ای هشـت خـلـد را بـیکـی نـان فـروخـتـهوز بـهـر راحـت تـن خـود جـان فـروخـتـهنـزد تــو خـاکـسـار چـو دیـن را نـبــوده آبتـو دوزخی، بـهشت بـیک نان فروخـ…

ای هشـت خـلـد را بـیکـی نـان فـروخـتـهوز بـهـر راحـت تـن خـود جـان فـروخـتـه
نـزد تــو خـاکـسـار چـو دیـن را نـبــوده آبتـو دوزخی، بـهشت بـیک نان فروخـتـه
نـان تـو آتـش اسـت و بـدینش خـریده ایای تـو ز بــخـل آب بـمـهـمـان فـروخـتـه
ای از بــرای نـعـمـت دنـیـا چـو اهـل کـفـراسـلـام تــرک کـرده و ایـمـان فـروخـتـه
ای تـو بــگـاو، تــخـت فـریـدون گـذاشـتـهوی تـو بـدیو، ملـک سـلـیمان فـروخـتـه
ای خـــانــه دلــت بـــهــوا و هــوس گــرووی جـان جـبـرئیل بـشـیطـان فـروخـتـه
ای تـو زمـام عـقـل سـپـرده بــحـرص و آزانـگـشـتــری مـلـک بــدیـوان فـروخـتــه
ای خـوی نـیـک کـرده بــاخـلـاق بــد بـدلوی بـرگ گـل بـخـار مـغـیلـان فـروخـتـه
ای بـهـر نـان و جـامـه ز دیـن بـینـوا شـدهبـهر سـراب چـشـمـه حـیوان فـروخـتـه
ای غمر خشک مغز که از بهر بوی خوشجـاروب تــر خـریـده و ریـحـان فـروخـتــه
تـو مسـت غـفلتـی و بـاسـم شـراب نابشیطان کمیز خـر بـتـو سکران فروخـتـه
دزد هـوات کـرده سـیـه دل چـنـانـکـه تــواز رای تـیـره شـمـع بــکـوران فـروخـتــه
دینسـت مصر ملک و عزیز اندروست علمای نـیـل را بــقـطــره بــاران فــروخــتــه
از بــهـر جــامـه جــنـت مأوی گـذاشــتــهوز بـهر لقـمه حـکـمت لقـمان فـروخـتـه
کـــرده فـــدای دنــیــی نــاپـــایــدار دیــنای گـنـج را بــخــانـه ویـران فــروخــتــه
تـرک عـمـل بـگـفـتـه و قـانع شـده بـقـولای ذوالفـقار حـرب بـسـوهان فـروخـتـه
عالم که علم داد بـدنیا، چـو لشکریسـتهنگام رزم جـوشـن و خـفتـان فروخـتـه
در هـیچ وقـت و دور بـفـرعـونـیـان کـه دیدهارون عصـای موسـی عمران فروخـتـه
هـرگـز نـدیـده ام ز پــی آنـکــه خــر خــردسهراب رخش رستـم دستـان فروخـتـه
آن نــقــد را کــجــا بــقــیـامــت بــود رواجوین سرمه کی شود بسپاهان فروخته
چـون مصـطفی شـود بـقیامت شـفیع تـوای عـلـم بـو هـریـره بــانـبـان فـروخـتـه
وزان بـــا تـــصـــرف مـــعـــیــار دولـــتـــیای تـو بـخاک جـوهر ازین سان فروختـه
ای دیـن پــاک را بــسـخـنـهـای دلـفـریـبداده هـزار رنـگ و بـسـلـطـان فـروخـتـه
داده بــبــاد خــرمـن عــمـر خــود از گـزافپـس جـو بـکیل و کـاه بـمیزان فـروخـتـه
ای نـفـس تــو زبــون هـوا کـرده عــقـل راروز وغـا سـلـاح بــخـصـمـان فـروخــتــه
ایـن عــلــمـهـا کــه نـزد بــزرگــان روزگــارچـون یخ نمی شود بـزمستـان فروختـه
دشوار کرده حاصل و آسانش گفتـه تـرکگـوهـر گـران خـریـده و ارزان فـروخــتــه
مکر و حـسد مکن که نه اخلاق آدمیستای دیو و دد خـریده و انـسـان فـروخـتـه
عـلـم از بــرای دیـن و تــو دنـیـا خـری بآندایـم تــو ایـن خـریـده ای وآن فـروخـتـه
در مـاه دی دریغ و تأسـف خـوری بـسـیای مـرد پـوسـتـیـن بـحـزیـران فـروخـتـه
کـز کـیـد حـاسـدان بـغـلـامـی و بـنـدگـیدر مصـر گشـت یوسـف کنعان فروخـتـه
این رمزها که بـا تـو همی گویم ای پـسرهر نکـتـه گـوهریسـت بـنادان فـروخـتـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج