فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١١٠: ای مه و خور بروی تو محتاج

ای مـه و خـور بــروی تـو مـحـتــاجبـر سر چـرخ خاک پـای تـو تـاجچه کنم وصف تو که مستغنیستمه ز گـلـگـونه گـل ز اسـپـیداجهـرکـه جـویـای تـو بــود هـمـه ر…

ای مـه و خـور بــروی تـو مـحـتــاجبـر سر چـرخ خاک پـای تـو تـاج
چه کنم وصف تو که مستغنیستمه ز گـلـگـونه گـل ز اسـپـیداج
هـرکـه جـویـای تـو بــود هـمـه روزهمـه شـبـهـای او بـود مـعـراج
پـادشـاهان که زر همی بـخـشـندبــگـدایـان کــوی تــو مـحــتــاج
نـدهـد عـاشـق تــو دل بــکـسـیبکسی چون دهد خلیفه خراج
عـیـب نـبــود تــصـلـف از عـاشــقکـفـر نـبــود انـاالـحـق از حـلـاج
عشق را بـاک نیسـت از خـون ریزتـرک را رحـم نـیسـت در تـاراج
چاره بـا عشق نیست جز تـسلیمخـوف جـانست بـا ملوک لجـاج
دل نـیـایـد بــتـنـگ از غـم عـشـقکـعـبـه ویران نـگـردد از حـجـاج
دل بــتــو داد ســیــف فــرغــانــیاز نـمـد پـاره دوخـت بـر دیـبـاج
ســخــن اهــل ذوق مــی گــویــدبـانـگ بـلـبـل همـی کـنـد دراج

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج