فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١٠: ز گل محافظت رنگ وبو نمی آید

ز گـل مـحـافـظـت رنـگ وبـو نـمـی آیـدبــغــیـر لـطــف ز روی نـکـو نـمـی آیـدصفای حسن بتان از دل گداخته استز آب آینـه این شـسـتـشـو نـمـی آیدز جـنبـش م…

ز گـل مـحـافـظـت رنـگ وبـو نـمـی آیـدبــغــیـر لـطــف ز روی نـکـو نـمـی آیـد
صفای حسن بتان از دل گداخته استز آب آینـه این شـسـتـشـو نـمـی آید
ز جـنبـش مـژه آسـوده اسـت قـربـانیتـــردد از دل بـــی آرزو نـــمـــی آیـــد
شود ز بـخیه انجم فزون جـراحت صبـحعــلــاج ســیـنـه مـا از رفــونـمـی آیـد
بـه پـای خم بـرسانید مشت خـاک مراکـه دسـتـگیری من از سـبـو نمی آید
اگر ز سـیل حـوادث جـهان شـود ویرانبـنـای خـانـه بـدوشـی فـرونـمـی آیـد
مـریـز آب رخ خـود بـرای نـان کـایـن آبچـو رفـت نوبـت دیگر بـه جـو نمی آید
دل گـداخـتـه شـوید غـبـار هسـتـی راز چشمه دگر این شستشو نمی آید
فغان که شـبـنم ما همچـو نقطه پـرگاربــرون ز دایـره رنــگ و بــو نـمــی آیـد
زبـان عشق نپـیچـد بـه حرف طول املبـه نـوک خـامـه تـقـدیر مـو نـمـی آید
دلـی کـه ره بـه مقـام رضـا بـرد صـائبدگـر بـه هیچ مـقـامـی فـرو نـمـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج