فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٠٥: دلبری کز لطف گویی بر تنش جان غالبست

دلبـری کز لطف گویی بـر تـنش جان غالبـستحسن بـر رویش چو نزهت بـر گلستان غالبستنـیـکـوان را بــر بــدن غــالـب بــود اوصــاف روحبـر بـهشتـی گرچه تـن دار…

دلبـری کز لطف گویی بـر تـنش جان غالبـستحسن بـر رویش چو نزهت بـر گلستان غالبست
نـیـکـوان را بــر بــدن غــالـب بــود اوصــاف روحبـر بـهشتـی گرچه تـن دارد ولی جان غالبـست
ملک سلطانیست او را در جمال و حسن از آنعشق او بر بنده چون بر ملک سلطان غالبست
آب حـیوانـسـت مـضـمـر در لـب لـعـلـش ولـیکچـون سخـن گوید شکر بـر آب حـیوان غالبـست
گرچـه در دعوی خـوبـی ماه را حـجـت قویستآفــتــاب روی او بــر وی بــبــرهـان غــالـبــســت
ور مـرا از وی نـدانـد کـس عـجـب نـبــود ازآنـکهرکه چـیزی دوسـت می دارد بـرو آن غالبـست
گــرچـــه در انــعــام عــام او تأمــل مــیــکــنــمبـار جـای وصـل بـر من خـوف هجـران غالبـسـت
چـون زنان پـوشـیده بـاید داشـت از نامحـرمـانآنـچـه از اسـرار او بــر جــان مـردان غـالـبــسـت
سـیف فرغانی ز درد عـشـق او احـوال خـویشبـا گروهی گو که این حـالت بـرایشان غالبـست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج