فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٠٢: تنی داری بسان خرمن گل

تــنـی داری بــســان خــرمــن گــلعرق از وی روان چـون روغن گلصــبـــا از رشــک انــدام چــو آبـــتفـگـنـده آتــش انـدر خـرمـن گـلچـمـن از خـجـلـت روی …

تــنـی داری بــســان خــرمــن گــلعرق از وی روان چـون روغن گل
صــبـــا از رشــک انــدام چــو آبـــتفـگـنـده آتــش انـدر خـرمـن گـل
چـمـن از خـجـلـت روی چـو مـاهـتشکسته چون بنفشه گردن گل
گــر از رویــت بــهــار آگــاه بـــاشــدپــشــیـمـان گــردد از آوردن گـل
بـــســیــل تــیــره ابـــر نــوبــهــاریبـــریـــزد آب روی روشـــن گـــل
غـــم تـــو در گـــریـــبـــان دل مـــنچـو خـار آویـخـتــه در دامـن گـل
مـنـم از خـوردن غـمـهـای تــو شـادچـو زنبـور عـسـل از خـوردن گل
اگــر از خــاک کــویــت بــو بــگــیـردقـبــای غـنـچـه و پــیـراهـن گـل
چــو در بــرگ از خــزان زردی فـزایـدز روح نــامــیــه انــدر تـــن گـــل
مــهـا از ســیـف فــرغــانـی مـیـازارنـخــواهـد عــنـدلـیـب آزردن گـل
گلت را همچو بلبل دوست دارستجعل بـاشد نه بـلبل دشمن گل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج