فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٠١: چون دل گرفت لشکر سلطان عشق یار

چـون دل گرفت لشـکر سـلطـان عـشـق یاردل هـرچــه کــرد بــفــرمــان عــشــق یـارای اعـتــمـاد کـرده بــر اسـلـام خـویـشـتـنآگـه نه ای ز کـفـر مـسـلـمـان…

چـون دل گرفت لشـکر سـلطـان عـشـق یاردل هـرچــه کــرد بــفــرمــان عــشــق یـار
ای اعـتــمـاد کـرده بــر اسـلـام خـویـشـتـنآگـه نه ای ز کـفـر مـسـلـمـان عـشـق یار
گـر جـان و گر دلسـت اضـافـت مکـن بـخـودهرچ آن تـسـت هست همه آن عشق یار
همچون ملک شوی تـو چو در ملک تـو شوددیو و پـری بـحـکـم سـلـیمـان عـشـق یـار
از چــنـگ گـرگ نـفـس دلـت بــازرسـت اگـرشـد گوسـپـند جـان تـو قربـان عـشـق یار
گر دست رس خوهید بـچـوگان زلف دوستخــود را درافـگـنـیـد بــمـیـدان عـشـق یـار
بـی خود بـرین بـساط قدم نه که راه نیستهشـیار را بـمجـلـس مسـتـان عـشـق یار
در زیـر بــام چـرخ مـجــوی آسـتــان دوسـتبــالـای عــرش دان در ایـوان عــشــق یـار
اشـکـم بــگـوش خــلـق رسـانـیـد سـر مـنچـشـمم مـدد نکـرد بـکـتـمـان عـشـق یار
فــردا کــه خــلـق را بــعــمـلـهـا دهـنـد مـزدبـیـنـی مـرا گـرفـتـه گـریـبــان عـشـق یـار
ایــمــن ز بـــیــم دوزخ و آزاد از بـــهــشـــتحـیران حـسـن دلبـر و سـکران عشـق یار
دم درکش ای فقیر اگر چه شدی چو سیفسلطان ملک شعر و غزل خوان عشق یار
کز چـرخ بـرگذشـت و بـقـیمت ز زر گذشـتنقـد سـخـن ز سـکه سـلطـان عـشـق یار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج