فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شب هواي ديگري دارد، كوچه شهيد علي پور(فردين كوراوند)

شب هواي ديگري دارد، كوچه شهيد علي پور(فردين كوراوند)

عنوان : كوچه شهيد علي پور
شاعر   : فردين كوراوند

شب هواي ديگري دارد، كوچه شهيد علي پور
از ستاره بستري دارد، كوچه شهيد علي پور
موج و ابر و مرجان را جاي داده در تن و جانش
تا خليج معبري دارد، كوچه شهيد علي پور
ابرهاي گاه و بي گاهش، هم به گاه ست و هم بناگاه هست
گونه ي زخم تري دارد، كوچه ي شهيد علي پور
گاه گاه صداي يك ضجه، شب به شب طنين يك هق هق 
بغض – خون مادري دارد، كوچه ي شهيد علي پور
شهر بي صدا و بي آواز، شهر بي آسمان و بي پرواز
صحن پر كبوتري دارد، كوچه ي شهيد علي پور
اشك چشم خانه ها دجله، خانه خانه ريسه و حجله
غربت منوري دارد، كوچه ي شهيد علي پور
تير و مرداد و آذر و اسفند، رقص دود و موجي از اسپند
خاطر معطري دارد، كوچه ي شهيد علي پور
روي شانههاي شب حك شد، عشق – ما- خدا- وطن يعني
روي صبحدم دري دارد، كوچه ي شهيد علي پور
لوحي از عقيق و فيروزه ست، صبح روشن اش، ولي بي شك
شب هواي ديگري دارد، كوچه ي شهيد علي پور

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي