فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 15 اسفند 1402

سيگار برگ و فند ك و خاخام پير دود (سيد محمد بابامير)

 

سيگار برگ و فند ك و خاخام پير دود (سيد محمد بابامير)

سيگار برگ و فند ك و خاخام پير دود 
خميازه هاي سرد تل آويو، صبح زود
دستان پيرمرد يهودي دوباره هم 
مشغول طرح تازه ي كشتار تازه بود
فرزند الخليل مهياي انفجار
با نغمه هاي سرخ شهادت كه مي سرود
باگام هاي محكم و از خود گذشته اش
خواب از نگاه مست تل آويو مي ربود
خاخام پير قهقه سر داد و زير لب 
اين طرح ناب و تازه سركوب را ستود
اما فقط سه ثانيه بعد… انفجار
آوار و آتش هيجان، التهاب دود 
جسم جوان در آتش و خون ناپديد شد 
چيزي از او نماند به جز سنگ يادبود !

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ/ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم