فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

سهم من از تمام غزل هاي روبه رو ( حيدر منصوري)

سهم من از تمام غزل هاي روبه رو ( حيدر منصوري)

عنوان : هشت خوان حماسه
شاعر  : حيدر منصوري

سهم من از تمام غزل هاي روبه رو
يك تكه استخوان شكسته است در گلو
تو مثل باد تا لب باران وزيده اي 
من مثل يك پرنده در حال جستجو
با من كه درزمينۀ ترديد مانده ام
حرفي بزن چكيده اي از آسمان بگو
اين نامه ها ادامۀ فريادهاي توست
پژواك عاشقانۀ يك فصل آرزو
يك آرزوي سرخ كه در سينۀ زمين
با سبزه هاي تازه شكفت از هزار سو
مي خوانم از ترنم پيشاني ات نماز
مي خوانم از زلال غزل خوانيت وضو
از هشت خوان حماسه گذشتيد و ما هنوز
در ابتداي حادثه با شرم روبه رو 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري