فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

سراپا وسعت دريا گرفتند (مهري حسيني)

سراپا وسعت دريا گرفتند (مهري حسيني)

سراپا وسعت دريا گرفتند 
همان مردان كه در دل جا گرفتند 
تمام خاطرات سبزشان ماند
به بام آسمان مأوا گرفتند 
به دوش ما چه مانده اي دل، كه وقتي
خدا را شاهدي تنها گرفتند
چه شد اي دل، كه در اين راه رفته 
جواز وصل را بي ما گرفتند 
مگر مردان غريبي مي پسندند 
غريبانه ره دريا گرفتند ؟