فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

روزي كه شهر جمله سراپا سپيد بود( سميه رسولي)

روزي كه شهر جمله سراپا سپيد بود( سميه رسولي)

عنوان : يك چفيه
شاعر : سميه رسولي

روزي كه شهر جمله سراپا سپيد بود
بر شانه هاي خستۀ كوچه شهيد بود 
يك چفيه، يك پلاك و دو پوتين خسته پوش
يك مشت استخوان كه شهيديد جديد بود
مردي كه تا نجابت باران رسيده بود
مردي كه نام كوچكش آري، حميد بود
گل كرده بود باغ غروري كه شهر داشت
شهري كه سخت پيش خدا رو سفيد بود
يك نخل سرافراز به بالا عروج كرد 
روزي كه شهر جمله سراپا سپيد بود 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري