فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

رفتن قاصد پیش معشوق

دگـر بـار آن فـسـونگـر مرغ چـالـاکچو پیشش می نهادم روی بر خاکقـــدم در ره نـــهـــاد از روی یـــاریبــه جـان آورد شـرط جـان سـپــاریخـــرامــان شــد ب…

دگـر بـار آن فـسـونگـر مرغ چـالـاکچو پیشش می نهادم روی بر خاک
قـــدم در ره نـــهـــاد از روی یـــاریبــه جـان آورد شـرط جـان سـپــاری
خـــرامــان شــد بـــر آن ســرو آزادبـه شـیـرینـی زبـان چـرب بـگـشـاد
کـــه ای نـــوبـــاوه بـــاغ جـــوانــیدلــم را جــان و جــانــرا زنــدگــانـی
جـمالت چـشم جـان را چشمه نورز رخـسـار تــو بــادا چـشـم بــد دور
بــلــا لـائیـت عــنـبــر خــوی کــردهشـمـیـمـت بــاغ عـنـبــر بـوی کـرده
گــل صــد بــرگ در پــای تــو مـردهصــنـوبــر پــیـش بــالــای تــو مــرده
خـجـل مـشـک تـتــار از تـار مـویـتفـتـاده مـاه و خـور بــر خـاک کـویـت
هـمـیشـه شـاد و دولـتـیار بـاشـیز حـسـن و عـمر بـرخـوردار بـاشـی
مـرا هم جـان تـوئی هم زنـدگـانـیمکـن زین بـیش بـا من سـر گـرانی
نـصـیحـت گـوشـدار از دایه خـویشغـنیمـت دان غـنیمت مـایه خـویش
جــوانــی از جــوانـی بــهـره بــردارز دور شـــادمــانــی بـــهــره بـــردار
جــوانـان را طـریـق عـشـق ســازدشنیدستـی که پـیری عشق بـازد؟
جوانی کو نگشت از عاشقی شادیـقـیـن دان کـو جـوانـی داد بـر بــاد
بـه دلـداری دل مـردم بـه دسـت آرکــســی را تــا تــوانــی دل مــیـازار
مــرنــجــان آن غــریــب نــاتـــوان راکـسـی دشـمـن نـدارد دوسـتـان را
خـردمـنـدان کـه در نظـم سـفـتـنـدنگه کن این سخـن چـون نغز گفتـند
« چـو نـیل خـویش را یابـی خـریداراگـر در نـیـل بــاشـی بـاز کـن بـار »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج