فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

رباعیات

در خــانـه دل عــشــق تــو مــجــمـع داردو از دادن جـــان کــار تـــو مــقــطــع دارددر شـعـر تــخـلـص بــتــو کـردم کـه وجـودنـظـمـیسـت کـه از روی تـ…

در خــانـه دل عــشــق تــو مــجــمـع داردو از دادن جـــان کــار تـــو مــقــطــع دارد
در شـعـر تــخـلـص بــتــو کـردم کـه وجـودنـظـمـیسـت کـه از روی تـو مـطـلـع دارد
***
ای مـن هـمـه بـد کـرده و دیـده ز تـو نـیکبـد گـفـتـه همه عـمر و شـنیده زتـو نیک
حــد بــدی و غــایــت نــیـکــی ایـنــســتکـز مـن بــتـوبـد بـمـن رسـیـده زتـونـیـک
***
بـرکـرده خـویـشـتـن چـو بـگـمـارم چـشـمبـر هـم زدن از تـرس نـمـی یارم چـشـم
ای دیده شـوخ بـین کـه من چـندین سـالبـد کـردم و نیکی از تـو میدارم چـشـم !
***
کـردم هـمـه عـمـر آنـچـه نـمـی بـایـدکـرداز کــرده او حـــذر نــمــی شـــایــد کــرد
امــــروز چــــنـــیـــنـــم و نـــدانـــم فــــرداتــا بــا مـن بــیـچــاره چــه فـرمـایـد کـرد
***
ای جـــوهــر دیــنــت بـــزرو ســـیــم گــروبـــانــقـــد نـــبـــهــر نـــزد صـــراف مـــرو
روســکـه بــدل کـن کـه در آن دارالـضــربایـن نــاســره دیـنــار تــو نـرزد بــدو جــو
***
ای نـــور تــــو آمــــده نــــقــــاب روح تــــوخــورشــیــد زکــاتــی ز نــصــاب رخ تـــو
هر دل کـه هوای تـو بـر و سـایه تـو فـگـنددر ذره بــــبــــیـــنـــد آفـــتــــاب رخ تــــو
***
ای ســوخــتــه شــمــع مـه ز تــاب رویـتوز خـــط تـــو افـــزون شـــده آب رویـــت
ایـن طـرفـه کـه دل گـرم نـشـد بـا تـو مـراجـــــز وقـــــت زوال آفـــــتـــــاب رویــــت
***
ای نقطه دهن خـطـت عجـب دایره اسـتوز مـشــک تــرابــگـرد لـب دایـره اســت
بـر روز رخـت چـو صـبـح صـادق پـیـداسـتکین خـط تـو گرد مه ز شـب دایره اسـت
***
هر بـوسـه کز آن تـنگ دهان می خـواهیعمریست که از معدن جان می خواهی
در ظــلــمــت خــط او نــگــر زیــر لــبـــشاز آب حــیـوه اگـر نـشـان مـی خــواهـی
***
خط تو که ننوشت کسی زآن سان خوشچون شمع وصال در شب هجـران خوش
آورد بــبــنــده شــاهـدی خــوش گــرچــهشـاهد کـه خـط آرد نـبـود چـندان خـوش
***
جـــعـــفـــرکـــه زرخ مــاه تـــمــامــی دارددر شـهـر بــلـطـف وحــسـن نـامـی دارد
بــا لــشــکــر حــســن در مـیـان خــوبــانزآنـســت مـظــفــر کـه حــســامـی دارد
***
قــال بــعــد قـصــیـده ردیـفــهـا انـگـشــتطبـعم که چـو لعل بـار گوهر سخـنسـت
چون پـسته تـنگ دوست شکر سخنستدر شـعر چـنانسـت که چـندین انگشـت
بـنمـود زدسـتـی کـه مـرا در سـخـنـسـت
عـشـقـت جــگـرم خـورد و بــدل روی آوردرنـــگ از رخ مـــن بـــرد زتـــو بـــوی آورد
پـــای از در تـــو بـــاز نــگـــیــرم کـــه مــراسـودای تـوسـر گشـتـه درین کـوی آورد
***
گــر زان تــوام هـردو جــهـانــم بــســتــانبــاکـی نـبــود سـود و زیـانـم بــســتــان
بــاز آی بــپـرسـش و بــبـیـن چـشـم تـرملب بـرلب خـشـکـم نه و جـانم بـسـتـان
***
عـشـقت که بـدل گرفتـه ام چـون جـانشدر دسـت و بـصـبـر مـی کـنـم درمـانـش
وز غـــایــت عـــزت کـــه خـــیـــالـــت دارددر خــانـه چــشــم کــرده ام پــنـهـانـش
***
ایـام چــو بــســت کــهـربــا بــر دســتــتبـی جـرم بـریـخـت خـون مـا بـر دسـتـت
سـلـطـان غـمـت خـنجـر خـود سـوهان زدتـا کشـتـه شـود چـو من گدا بـردسـتـت
***
در دیــــدن ایـــن مــــدیـــنــــه زمــــزم آباز مکـه اگر سـعـی کـنی هسـت صـواب
زیــــرا کـــــه درو مــــقـــــام دادر امـــــروزرکـنـی کـه ازو کـعـبـه دلـهـاسـت خـراب
***
دل در طــلــب تــو خــســتـــگــیــهــا داردکــارش زغــم تــو بـــســتــگــیــهــا دارد
هر چـند که پـشت لشکر هستـیم اوستزان روی بــسـی شـکـســتــگـیـهـا دارد
***
دل را چـو بــعـشـق تــوسـپــردم چــکـنـمدل دادم و انـــدوه تـــوبـــردم چـــکـــنــم
من زنده بـعـشـق تـوام ای دوسـت و لیکاز آرزوی روی تــــو مــــردم چــــکــــنـــم
***
ای کـرده غـم عـشـق تــو غـمـخـواری دلدرد تــو شــده شــفــای بـــیــمــاری دل
رویـت کـه بــخــواب درنـدیـســت کـسـشدیـــده نـــشـــود مـــگـــر بـــیـــداری دل
***
آنـــی کـــه مـــنـــورســـت آفـــاق از تــــومـحـروم بــمـانـدم مـن مـشـتــاق از تــو
این مـحـنـت نـو نـگـر کـه در خـلـوت وصـلتــو بــاد گـری جـفـتـی ومـن طـاق از تـو
***
شب نیسـت که از غمت دلم جـوش نکردواز بــهـر تــو زهـر انــدهـی نـوش نـکــرد
ای جـــان جــهــان هــیــچ نــیــاوردی یــادآن را کــه تــراهــیــچ فــرامــوش نــکــرد
***
ای ســلــســلـه عــشــق تــو انـدر پــایـمبـنـدیـسـت ز گـیـسـوی تـو بــرهـر پـایـم
ایـن شــعــرا اگـر بــدســتــت افـتــد روزیگــردن مـکــش وبــنـه ســری بــر پــایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج