فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دنبال رد پاي تو مي گردم، اينجا در اين سكوت ملال انگيز(محمد رضا احمدي)

دنبال رد پاي تو مي گردم، اينجا در اين سكوت ملال انگيز(محمد رضا احمدي)

عنوان : شوق رفتن
شاعر / نويسنده : محمد رضا احمدي

دنبال رد پاي تو مي گردم، اينجا در اين سكوت ملال انگيز
در كوچه هاي سرد فراموشي،در دفتر ورق ورق پاييز
در كوچه اي كه نام تو در آن نيست، مي گردم و به ياد تو مي گريدم
مي گردم و به ياد تو مي خوانم،آوازهاي ابري و باران خيز
پيشاني بلند تو را خواندم، آواز عاشقان شهادت بود
امروز در حصار زمان گم شد، اين نغمۀ غريب و غرور آميز
آن شب كه شوق رفتن تو گل كرد، آغوشم از شميم تو دريا شد
آن شب دلم به بدرقه ات آمد،با شروه هاي شرقي و غم انگيز
روي دلم زداغ تو يك كوه است، كوهي كه سنگ آن هم اندوه است
برخيز و كوه را ز دلم بردار، برخيز اي شكوه دلم برخيز…

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري