فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دشت از گل خون من نگارستان شد( فتح اله علي مرادي)

دشت از گل خون من نگارستان شد( فتح اله علي مرادي)

عنوان : چند رباعي
شاعر : فتح اله علي مرادي

دشت از گل خون من نگارستان شد
گلزار ز خون دشت خوزستان شد
دشمن كه كشيده بود سرنيزه كين 
تا آمده رهسپار گورستان شد

بر دشمن دين چو حمله ور گرديدم 
طومار بساط دشمنان برچيدم
بر خاك فتاده پيكرم، خنده كنان-
پرواز نموده سوي حق كوچيدم

در جبهۀ جنگ دشمن پست و زبون 
بگريخت زپيش روي و بگرفت جنون 
بر لشكر كفر تاختم بي پروا
تا پيكر من فتاده در بستر خون

رفتم كه به زير پرچم بيم و اميد
درجبهه حق بنا بسازم توحيد 
بر قلب سپاه كفر يورش بردم
از سرخي خون حماسه كردم توحيد

بر قلب سپاه كفر من تاخته ام 
درراه خداي خويش جان باخته ام
بر برج رفيع آسمان، پرچم دين
با سرخي خون خود بر افراخته ام

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري