فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در مذمت اسب خود

بـــود اعـــور و کـــوســـج و لـــنــگ و پـــس مــننــشـــتـــه بـــرو چـــون کـــلـــاغـــی بـــر اعـــور***نگـارینـا، شـنیدسـتـم کـه: گـاه مـحـنت و …

بـــود اعـــور و کـــوســـج و لـــنــگ و پـــس مــننــشـــتـــه بـــرو چـــون کـــلـــاغـــی بـــر اعـــور
***
نگـارینـا، شـنیدسـتـم کـه: گـاه مـحـنت و راحـتسه پیراهن سلب دوست یوسف را به عمر اندر
یکی از کید شد پر خون، دوم شد چاک از تهمتسوم یعقوب را از بـوش روشن گشت چـشم تـر
رخــم مـانـد بــدان اول، دلـم مـانـد بــدان ثــانـینـصـیـب مـن شـود در وصـل آن پـیـراهـن دیـگـر؟
***
بـــر رخـــش زلــف عـــاشـــقـــســـت چـــو مــنلـــاجـــرم هــمــچـــو مــنــش نــیــســـت قـــرار
مــــن و زلــــفــــیــــن او نــــگــــونــــســــاریــــماو چــــرا بــــر گـــلـــســـت و مـــن بــــر خــــار؟
هــمــچـــو چـــشــمــم تـــوانــگــرســـت لــبـــمآن بـــــه لــــعــــل، ایــــن بــــه لؤلؤ شــــهــــوار
تــــــا بــــــه خــــــاک انـــــدرت نـــــگـــــردانـــــدخـــــاک و مـــــاک از تـــــو بـــــر نـــــدارد کـــــار
رک، کـــــه بـــــا انــــدشـــــار بـــــنــــمــــایــــیدل تـــو خـــوش کـــنــد بـــه خـــوش گــفـــتـــار
بــــاد یــــک چــــنــــد بــــر تــــو پــــیـــمــــایــــدانــــــــــدر آتــــــــــش روا شــــــــــود بــــــــــازار
لـــــعـــــل مـــــی را ز درج خــــــم پــــــرکـــــشدر کـــدو نـــیــمـــه کـــن، بـــه پـــیـــش مـــن آر
زن و دخـــتــــرش گـــشـــتـــه مـــویـــه کـــنـــانرخ کـــــرده بـــــه نـــــاخـــــنــــان شـــــد کـــــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج