فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

در ترشیح اصل این شجره به رشحه توحید و توشیح صدر این مخدره به وشاح تحمید و فی مناجات

انـــــمــــــا الــــــلــــــه الــــــه واحــــــدفــهــو الــمــنــعـــم و هــوالــحـــامــدمــی نـهـد شــکــر نـعــمــت بــه دهـانمـی کــنـد شــک…

انـــــمــــــا الــــــلــــــه الــــــه واحــــــدفــهــو الــمــنــعـــم و هــوالــحـــامــد
مــی نـهـد شــکــر نـعــمــت بــه دهـانمـی کــنـد شــکــر گـزاری بــه زبــان
شـکـر فـضـلش چـو عـطـای دگـر اسـتبــاعــث شــکـر و ثــنـای دگـر اســت
کــی شــود در نــظــر خـــرده شــنــاسمنتـهی سـلـسـله شـکـر و سـپـاس
هــر کــه جـــانــی بـــودش در بـــدنــیگــر شــود هـر ســر مـویـش دهـنـی
بــاشــد از هـر دهـنـی گــشــتــه زبــانهـر سـر مـوی بـه صـد نـطـق و بـیان
ابـــدالــدهــر ســـخـــن ســـاز کـــنــنــدپــرده از نــوی و کــهــن بــاز کــنــنــد
نــــتــــوانـــنــــد کــــه آرنـــد بــــجــــایشــکــر مـویـی ز کــرم هـای خــدای
آن بـــه تــاریــخ قــدم از هــمــه پــیــشوان بــه تـوقـیـع کـرم از هـمـه پـیـش
آن کــه بـــی لــوح و قــلــم کــرده رقــمبـــر ســـر لــوح عـــدم حـــرف قــلــم
چــشــمــه قــاف قــلــم تـــا نــگــشــادمــوج فــیــض از دل دریــا نــگــشـــاد
نـه فـلـک بـا همـه اخـتـر کـه در اوسـتنه صدف بـا همه گوهر که در اوسـت
هـمـه زان جـنـبــش جـود افـتـاده سـتکـه بـه صـحـرای وجـود افـتـاده سـت
نـیـلـگـون چـرخ بــه پـشـت بــه خـمـشیـک حــبــاب اســت ز نـیـل کــرمـش
رنــگ نــیــلــی حــبـــاب اســت دلــیــلکـــه پـــدیــد آمــده از لـــجـــه نــیــل
زانـــچـــه در کـــارگـــه بــــوقـــلـــمـــوناز شــــکــــاف قــــلــــم آورد بـــــرون
طــرفـه نـونـیـســت نـگـون چــرخ بــریـننــقــطــه حــلــقــه آن گــوی زمــیــن
هر که پی برده به این خوش رقم استعـارف نـکـتـه «نون والـقـلـم » اسـت
مـــرد راهـــش کـــه رود پـــی زده گـــمرخـش او راسـت فـلـک کـاسـه سـم
ایــنــک ایــنــک بــنــگــر شــاهــد حــالمــیــخ انــجـــم زده و نــعــل هــلــال
تــا دریــن طــبـــع فــریــبـــنــده ســراینـــنـــهـــد حـــادثـــه زلـــزلـــه پــــای
بــهـر ســر کـوبــیـش از سـنـگ جــبــالکـــرده دامـــان زمــیــن مـــالـــامـــال
بــحــر جــودش کــه فــلــک فــلـک آمـدبـانگ موجـش «لـمن الـمـلـک » آمـد
گـوش مـاهـیـش چـو این حـرف شـنـیـدبــا خـمـوشـی ز سـخـن چـاره نـدیـد
از زبــان گــر چــه تــهـی داشــت دهـان«لــلــه الــواحــد» ش آمـد بــه زبــان
واحـــد اســـت او و ز مــاهــی تـــا مــاههــمـــه بـــر وحـــدت اویــنـــد گـــواه
نـیـسـت در رشـتـه وحـدت خـم و پــیـچهـمـه او آمــد و بــاقــی هـمـه هـیـچ
هـــســــت در دایـــره لـــیـــل و نـــهـــاربــابــی از رحــمــت او فــصــل بــهــار
بــــاغ پـــر زیـــب ز صـــنـــعـــتـــوریـــشآب آیـــیـــنـــه ز روشــــنـــگــــریـــش
بــــاد ازو غـــالـــیـــه ســــایـــی انـــدوزمـــرغ ازو نــغـــمــه ســـرایــی آمــوز
بــسـت جــیـب سـمـن از غـنـچــه گـرهبــافــت گــرد چــمـن از ســبــزه گـره
زوسـت مـحـروس بــه فـانـوس سـپــهـراز دم حــادثــه شــمــع مــه و مــهــر
بــه اولــی اجــنـحــه مــرغــان فــصــیـحداده دانــه پــی قــوت از تــســبــیــح
دسـت صـنـعـش گـل آدم چـو سـرشـتبــه خــلــافــتــگــریـش نـام نـوشــت
تـــاج تـــکـــریـــم نـــهـــاد از کـــرمـــشداد از «عــــلـــم آدم » عــــلـــمـــش
بــه ســر مـســنـد تــعـلـیـم نـشـســتطـاعـنـان را دهـن از طـعـن بــبـسـت
هــــمــــه را کـــــرد تـــــرشـــــح ز انــــارشــح «ســبــحــانـک لـا عـلـم لـنـا»
ســاخـــت مــحـــراب مــلــایــک رویــشســجــده بــردنـد یـکــایـک ســویـش
بـــــجـــــز آن آتـــــشــــی دیــــو نــــژادکـه بــه مـســجــودی او سـر نـنـهـاد
کـــور دل بـــود بـــه مـــیــل انـــا خـــیــردیـده نــگــشــاد بــه خــیـریـت غــیـر
چـــون نــه گـــردن نــهــی آمــد فـــن اولـــعـــن شـــد طـــوق نـــه گـــردن او
پــشــت در کــیـنـه وری مـحــکــم کــردروی در وســـــــوســــــه آدم کــــــرد
دانـــه را در نــــظــــرش تــــزیـــیـــن دادره بــه دام خــطــرش تــلــقــیــن داد
ســـوی دانـــه ز طـــمـــع گـــام نـــهــاددانـــــه اش در دهــــن دام نــــهــــاد
گـرد عـصـیانش بـه رخـسـاره نشـسـتپشت عهدش ز عصی خرد شکست
زلــتـــش پـــرده ظـــلــمــت افــراشـــتتـوبـه اش بـانگ «ظـلـمنا» بـرداشـت
تــابــش مــشــعــلــه «تــاب عــلــیـه »ریــخــت انــوار هــدی بـــیــن یــدیــه
مـا کـه در ظــلـمـت هـر مـشــغـلـه ایـمطــالــب نــور ازان مــشـــعــلــه ایــم
خــیـز جــامــی کــه مــنــاجــات کــنـیـمروی در قــبـــلــه حــاجـــات کــنــیــم
بــو کــز آن مــشــعــلــه نــوری بــرســدجــان ز نـورش بــه سـروری بــرســد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج