فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد( غلامرضا كرمي)

در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد(  غلامرضا كرمي)

عنوان : همبال نسيم
شاعر : غلامرضا كرمي

در باغ دلم تازه گلي سر زد و گم شد
يك باره پرستو شدو پرپر زد و گم شد
در حادثه اي سرخ نفس در نفس باد 
بالي به بلنداي كبوتر زد و گم شد
آن روح يقين از تن ترديد سر آورد
آن روز كه با باور خود پر زد وگم شد
تا آمدم از وصف نگاهش بسرايم
آتش به دل سينه دفتر زد و گم شد
مانند خيال آمد ودر خلوت من ريخت
همبال نسيمي شد وپرپر زد و گم شد
ما را به هواخواهي چشم تو سرودند 
هر چند كه عشق از دل ما پر زد و گم شد

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري