فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

خبر داری

فرزین خورشیدوند

خبر داری

دلا عهدی دگر بسته ازین پیمان خبر داری
دگر تبعید سلطانی ،ازین فرمان خبر داری

سراب وصل چشمانت همیشه باورم بوده
مگر ای باور چشمم ازین هذیان خبر داری

دگر در پهنه عالم بدون سایه می گردم
بگو چشمان جادویی ازین پنهان خبر داری

تمام هستی و دلرا پی تک مصرعش دادی
بگو ای خالق شعرم ازین دیوان خبر داری

ندیدی قطره اشکش گمان بر عشق او داری
عدالت گسترا قاضی ،ازین گریان خبر داری

چه مهمان پروری جانا هوای بوسه میبینم
بگو در محفل کفرت ازین مهمان خبر داری

مسیر عاشقی دانم جنونی مقصدش باشد
بگو فرزین طوفاندل ازین پایان خبر داری

فرزین خورشیدوند
پاییز۹۴تهران

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران