فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

به یاد غواصان دریا دل —-آری خبر رسید که شیران رسیده اند

به یاد غواصان دریا دل

آری خبر رسید که شیران رسیده اند

فرهاد مرادی

شیران رسیده اند
آری خبر رسید که شیران رسیده اند
با دستهای بسته به ایران رسیده اند
خونی دمید بر رگ خشکیده وطن
زیرا زسمت عشق سفیران رسیده اند
گفتند آمدند ، بیایید ، آمدند
غواص ها به خاک دلیران رسیده اند
مردان، زنان زشوق به پابوس آمدند
زیبا، چه باوقار امیران رسیده اند
دیروز هم جوانیشان در ره خدا
امروز گفته اند که پیران رسیده اند
باران شوق بر سر خاک وطن چکید
در غربت زمانه اسیران رسیده اند