فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 14 اسفند 1402

به خاطر مي سپارم اسم تان را، اسم هاي آسماني را( محمد رضا احمدي فرد)

به خاطر مي سپارم اسم تان را، اسم هاي آسماني را( محمد رضا احمدي فرد)

عنوان : سرنوشت سبز
شاعر : محمد رضا احمدي فرد

به خاطر مي سپارم اسم تان را، اسم هاي آسماني را
زمين طلقت ندارد چرخش اين چشم هاي كهكشاني را 
كجا بوديد تا امروز اي امروز و فرداي شما آبي 
كه دارد سرنوشت سبزتان را ؟ هجرت رنگين كماني را ؟
پلاكي بود و ديگر هيچ سهم انتظار چشم هاي من 
چه مي كردم نمي ديدم اگر اين آفتاب ناگهاني را؟
بپرسيد از همين تنها درخت بي بر و برگ دلم تا باز
بگويد من چه كردم بي شما اين روز و شبهاي خزاني را
دريغا اين همه اندوه و آتش در دل تنگم نمي گنجد
كجا بگذارم اين آتشفشان را؟ داغ هاي ارغواني را
دلم وي خواست فصل غربت سنگين تان را شعر مي كردم
ببخشيد اي پرستوهاي خونين بال من، اين ناتواني را 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري