فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

با شما هستم عزيزان برادر سوخته(سيد محمد رضا هاشمي زاده)

با شما هستم عزيزان برادر سوخته(سيد محمد رضا هاشمي زاده)

عنوان : عاشقان سنگر سوخته
شاعر : سيد محمد رضا هاشمي زاده

با شما هستم عزيزان برادر سوخته
همنشين شب نشيني هاي سنگر سوخته
ياد باد از آن شهيدان عزيز سرافراز
نخل هاي استوار پاي تا سر سوخته
داغ حسرت بر دل صدها خزان بگذاشتند 
اي شقايق هاي خونين روي پر پر سوخته
روح تان هرگز ني سوزد ز خشم شعله ها 
ننگ بر آن آتش افروزان پا در سوخته
بغض هاي سينه هاتان انفجار دردها
چلچراغ اشك تان در ديدۀ تر سوخته
جانماز سبزتان در سوز و ساز نيمه شب
لا به لاي خاك هاي پاك سنگر سوخته
ياد باد آن نامه هاي دلنشين خوب تان
عشق آنجا- لابلاي برگ دفتر سوخته
جبهه ها مي داد هر شب بوي خاك كربلا
در كنار خاك گل هاي معطر سوخته
پشت جبهه يك جهان ايثار و صبر و معرفت
نوعروساني تمامي زيب . زيور سوخته
يك طرف مادر زداغ چند فرزند شهيد
يك طرف خواهر ز داغ شش برادر سوخته
بشكند دستان پاييزي كه در آن روزها
چهره آلاله و بال كبوتر سوخته
اي شهيداني كه با ايثار خون خويشتن 
در بقاي عزت دين پيمبر سوخته
سوختند اما دل ما هم در اين اندوه و درد
در غم بي همزباني ها مكرر سوخته
اي شهيدان وارث زهراي پاك اطهريد
بي بي مظلومتان كز آتش در سوخته
پس ميندازيد بيرق را دمي از دستتان
اي دلاور پاسداران دلاور سوخته

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري