فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

اي مرغكان تيز بال خفته در خون( احمد منصوري)

اي مرغكان تيز بال خفته در خون( احمد منصوري)

عنوان : انديشه سبز
شاعر: احمد منصوري

اي مرغكان تيز بال خفته در خون
سنگر به سنگر، دشت دشت و كوه هامون
بال و پر پروازتان ، آيات ايثار
در جبهه هاي سرخ شرهاني و سومار
تكبيرتان پيچيده در بازي دراز است
ريگ بيابان از شما ، مهر نماز است
از يادتان، ذوق رهايي مي شكوفد
انديشه سبز خدايي مي شكوفد
داريد بر گردن، نشان قهرماني
از زخم هاي سرخ و زرد و ارغواني
شب هاي ما، با يادتان مهتاب گرديد 
خاك وطن از خون تان سيراب گرديد 
از تنگۀ چزابه و بستان گذشتيد 
از فكه و از مارد و مهران گذشتيد
تكبير در پروازتان، گل مي كند گل
توحيد در آوازتان ، گل مي كند گل
بر سينۀ دشمن نهاده حسرت آخ
گرديد از اين غم جانشان سوراخ سوراخ
از يك جهان مردانگي و عشق و پاكي
برگشت تنها استخواني و پلاكي
مانديم ما در كوره راه زندگاني
پيوسته در انديشه آبي و ناني
از كشتزار عمرمان حاصل داريم
جز دفتري خط خورده و باطل چه داريم

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري