فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

امروز پرنده اي به گويش باران(احمد رضا كيامسي)

امروز پرنده اي به گويش باران(احمد رضا كيامسي)

عنوان : متن آتش
شاعر   : احمد رضا كيامسي

براي برادر شهيدم ابراهيم كيامسي
امروز پرنده اي به گويش باران
تو را صدا مي زد
و منظومه ي چشم گل را
در جاري تماشا بغل مي كرد
بي تو
شعر تنهايي
خسته تر از من
در من گم مي شود
فرياد
از حنجره ي لحظه ها سكوت را چنگ مي زند
واژه هاي غريب
پراكنده مي شوند در وسعت پريشاني
و چشم تو
بر پيشاني دل نوشت
عشق
يعني حضور در متن آتش

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي