فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

افق بوي تنت يكسره عطر آگين است(حسين دارند)

افق بوي تنت يكسره عطر آگين است(حسين دارند)

عنوان : بهار آيين
شاعر  : حسين دارند

افق بوي تنت يكسره عطر آگين است
لاله از خون رجز خواني تو رنگين است 
بي خبر از سفر عشق در اينجا مانديم
رفتي و بار تو بر گردۀ ما سنگين است
ماه در خلوت شب سر به گريبان برده ست
يا سرآغاز شب غربت فروردين است
آسمان حجلۀ خون بسته به شيدايي تو 
گرد خاكستر تو سرمۀ حوارالعين است 
بازوانت كه گل بوسه گه روح خداست
افتخاري ست كه تا مرتبۀ پروين است 
صبح فرداي خدا دولت خواهد شد
تا شكوفاي خون تو بهار آيين است 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري