فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

افسوس كه هستم و شهيدان رفتند ( غلامرضا حياتي)

افسوس كه هستم و شهيدان رفتند ( غلامرضا حياتي)

عنوان : افسوس
شاعر : غلامرضا حياتي

افسوس كه هستم و شهيدان رفتند 
با خويش رفتم و شهيدان رفتند 
اي واي به حال من كه در موج خطر
آسوده پرستم و شهيدان رفتند 

2

مايي كه چنين مصمم فرداييم
از عشق هزار حادثه مي آييم
از نسل غرور و غيرت و خشم و خروش
با عشق شهيد، راه مي پيماييم

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري