فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

مسمط

مسمط

مسمط مجموعه جدید مصراع همقافیه (بند مسمط) و یک مصراع که قافیه آن مستقل است.

(رشته  یا مصراع تسمیط) و این شکل چند بار با قافیه های متفاوت تکرار می شود.

مصراع های جدا با هم قافیه دارند، بدین نحو: الف—الف—الف—ی— ب—ب—ب— ی — ح— ح—ج—ی به مسمطهایی که بند  و رشته مسمط آنها مجموعه سه مصراع باشد مسمط مثلث به چهار مصراع مربع و به پنج مصراعی مخمس و به شش مصرایی مسدس گویند.

این قالب  حداقل مثلث و حداکثر (معمولاً) مسدس است و همه مسمطات منوچهری مسدس است.