فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

از لاله هاي سرخ كه با عشق زيستند (علي رضا كرمي)

از لاله هاي سرخ كه با عشق زيستند  (علي رضا كرمي)

عنوان : صحرا خضاب خون شهيدان گرفته
شاعر : علي رضا كرمي

از لاله هاي سرخ كه با عشق زيستند 
باران زهر هيچ نپرسيد كه كيستند؟
آنان به نور شيفته بودند و سادگي
دريا دلان شيفته ننگين نزيستند 
صحرا خضاب خون شهيدان گرفته است
اينان خداي عشق!كه هستند و چيستند ؟
تنها نه مادران پريشان و سوگوار
كوه و درخت و بيشه برايشان گريستند 
جاري ترين ترانه ز رگ هايشان دميد
شير اوژنان بيشه نگوييد نيستند 

منبع : مجموعه ي شعر شماره اي كه از پلاك افتاد، به اهتمام دبير خانه ي شعر دفاع مقدس استان لرستان