فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیمالمنة لله که بـه خـون گر خـفتـیمیکچند چو غنچه عاقبت بشکفتیماز کشمکش دهر بسی آشفتیمکز گوهر راز سبـحه واری سفتـیمسبحان الله این چه…

بسم الله الرحمن الرحیم
المنة لله که بـه خـون گر خـفتـیمیکچند چو غنچه عاقبت بشکفتیم
از کشمکش دهر بسی آشفتیمکز گوهر راز سبـحه واری سفتـیم
سبحان الله این چه گوهرهاست که در نیسان احسان از رشحات سحاب فضل در صدف صدق گرد آمده و به دستیاری غواص فکرت از قعر بحر حکمت به ساحل نطق افتاده ناطقه هر یک را به مثقب تأمل سفته و به الماس تعمق به غور آن فرو رفته آنگاه به رشته مناسبت و علاقه ملایمت با یکدیگر سمت التیام و صورت انتظام داده الحق سبحه ای آمده است که اگر مسبحان مجامع قدس دست به دستش گردانند رواست و اگر مقدسان مجالس انس به انگشتش فراهم نمایند به آن سزاست، استغفرالله چه می گویم صدف پاره ای چند بی مقدار است بر هم ریخته و خزف ریزه ای چند بی اعتبار با یکدیگر آمیخته لعب کودکان را لایق و طبع دیوانگان را موافق نه بالغ نظران را با آن کاری و نه کامل خردان را از آن اعتباری، چون مقالات مستان همه بیهوده و چون خیالات تنگدستان به غرض آلوده و با این همه امید می دارم که پردگیان نشیمن معنی را پیرایه جمال گردد و جلوه نمایان انجمن دعوی را سرمایه کمال.

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج