فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

یا حادی النیاق قد ذبت فی الفراق

یـا حــادی الـنـیـاق قـد ذبــت فـی الـفـراقعـرج عـلـی اهـیلـی و اخـبـرهـم اشـتـیـاقـیبــشـنـو نـوای عـشـاق از پـرده سـپـاهـانزانـرو کـه در عـراقـســت …

یـا حــادی الـنـیـاق قـد ذبــت فـی الـفـراقعـرج عـلـی اهـیلـی و اخـبـرهـم اشـتـیـاقـی
بــشـنـو نـوای عـشـاق از پـرده سـپـاهـانزانـرو کـه در عـراقـســت آن لـعـبــت عـراقـی
یا مـشـرب الـمـحـیا قـم واسـقـنـا الـحـمـیافـالـعـیش قـد تـهـیـا والـوصـل فـی الـتـلـاقـی
بـنشاند بـاد بـستـان مجـلس بـدل نشانیبــرد آب آب و آتـش سـاقـی بـسـیـم سـاقـی
قـد طـاب وقـت شـربـی یا من یروم قـربـیفـی الـیـل اذ تـهـیـا مـع مـنـیـتـی اغـتـبـاقـی
سـاقـی بـده کزین می در بـزم دردنوشـانگـر بــاقـیـسـت جـامـی آنـسـت عـمـر بـاقـی
فـی الـراح ارتـیاحـی لـا اسـمـع الـلـواحـیلکـن مع الملـاحـی اشـرب عـلی الـسـواقـی
من رند و می پـرستم پندم مده که مستمکز دست کس نگیرم جز می ز دست ساقی
یـا مـنـیة الـمـتـیم صـل عـاشـقـیک وارحـمفـالـقـلـب مـســتــهـام مـن شــدة الـفـراقـی
دور از رخت چو خواجو دورم ز صبر و طاقتلـیـکـن بــطــاق ابــرو از دلـبــران تــو طــاقـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج