فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 11 اسفند 1402

گفتار اندر نواخت ضعیفان

پــدرمـرده را ســایـه بــر ســر فــکـنغـبــارش بـیـفـشـان و خـارش بـکـنندانی چـه بـودش فرو مانده سخت؟بــود تـازه بــی بـیـخ هـرگـز درخـت؟چـو بـینی یتـ…

پــدرمـرده را ســایـه بــر ســر فــکـنغـبــارش بـیـفـشـان و خـارش بـکـن
ندانی چـه بـودش فرو مانده سخت؟بــود تـازه بــی بـیـخ هـرگـز درخـت؟
چـو بـینی یتـیمی سـر افگنده پـیشمـده بـوسـه بـر روی فـرزنـد خـویش
یـتــیـم ار بــگـریـد کــه نـازش خــرد؟وگـر خـشـم گـیـرد کـه بــارش بـرد؟
الـا تــا نـگـریـد کــه عــرش عــظــیـمبــلـرزد هـمـی چـون بــگـریـد یـتـیـم
بـه رحـمـت بـکـن آبـش از دیـده پـاکبـه شفقت بیفشانش از چهره خاک
اگـر ســایـه خــود بــرفـت از ســرشتــو در سـایـه خــویـشـتــن پــرورش
مــن آنــگــه ســر تــاجــور داشــتــمکــه ســر بــر کــنــار پــدر داشــتــم
اگـر بــر وجـودم نـشـسـتــی مـگـسپـریشـان شـدی خـاطـر چـنـد کـس
کـنـون دشـمـنـان گـر بــرنـدم اســیـرنـبــاشـد کـس از دوسـتـانـم نـصـیـر
مـرا بــاشــد از درد طــفــلــان خــبــرکـه در طـفـلـی از سـر بــرفـتـم پـدر
یـکــی خــار پــای یـتــیـمـی بــکــنـدبـه خـواب انـدرش دید صـدر خـجـنـد
همی گفت و در روضه ها می چمیدکـزان خـار بـر مـن چـه گـلـهـا دمـید
***
مـشــو تــا تــوانـی ز رحــمــت بــریکـه رحـمت بـرندت چـو رحـمت بـری
چـو انعـام کردی مشـو خـود پـرسـتکـه مـن سـرورم دیگـران زیـر دسـت
اگـر تــیـغ دورانـش انـداخــتــه ســتنه شمشیر دوران هنوز آخته ست؟
چــو بــیـنـی دعــا گـوی دولـت هـزارخــداونــد را شــکــر نـعــمــت گــزار
کـه چـشـم از تـو دارند مردم بـسـینه تـو چشم داری بـه دست کسی
کــرم خــوانـده ام ســیـرت ســرورانغـلـط گـفـتـم، اخـلـاق پـیـغـمـبــران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج