فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان

نه بر حکم شرع آب خوردن خطاستوگر خون به فتوی بـریزی رواستکــرا شــرع فــتــوی دهـد بــر هـلـاکالـا تـا نـداری ز کـشـتـنـش بــاکوگــر دانــی انــدر تــب…

نه بر حکم شرع آب خوردن خطاستوگر خون به فتوی بـریزی رواست
کــرا شــرع فــتــوی دهـد بــر هـلـاکالـا تـا نـداری ز کـشـتـنـش بــاک
وگــر دانــی انــدر تــبــارش کــســانبرایشان ببخشای و راحت رسان
گــنــه بـــود مــرد ســـتـــمــگـــاره راچـه تـاوان زن و طـفل بـیچـاره را؟
***
تــنـت زورمـنـدســت و لـشـکـر گـرانولـیـکـن در اقـلـیم دشـمـن مـران
کــه وی بــر حــصــاری گـریـزد بــلـنـدرسـد کـشـوری بـی گنه را گـزند
***
نــظـــر کـــن در احـــوال زنـــدانــیــانکـه ممکـن بـود بـی گـنه در میان
***
چـــو بـــازارگـــان در دیـــارت بـــمـــردبه مالش خساست بـود دستبـرد
کــزان پــس کـه بــر وی بــگـریـنـد زاربـهـم بـاز گـویـنـد خـویـش و تـبـار
کـه مسـکـین در اقـلـیم غـربـت بـمردمتـاعـی کـز او مـاند ظـالـم بـبـرد
بــیـنـدیـش ازان طــفــلــک بــی پــدروز آه دل دردمـــــنـــــدش حـــــذر
بــســا نـام نـیـکــوی پــنـجــاه ســالکـه یک نام زشـتـش کـند پـایمال
پـــســـنــدیــده کــاران جـــاویــد نــامتــطــاول نـکــردنـد بــر مـال عــام
بـر آفـاق اگر سـر بـسـر پـادشـاسـتچو مال از تـوانگر ستـاند گداست
بـــمــرد از تــهــیــدســتــی آزاد مــردز پـهلوی مسـکین شکم پـر نکرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج