فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

گفتا تو از کجائی کاشفته می نمائی

گـفـتـا تـو از کـجـائی کـاشـفـتـه می نمـائیگـفـتـم مـنـم غـریـبــی از شـهـر آشـنـائیگـفـتــا سـر چـه داری کـز سـر خـبــر نـداریگـفــتــم بــر آســتــا…

گـفـتـا تـو از کـجـائی کـاشـفـتـه می نمـائیگـفـتـم مـنـم غـریـبــی از شـهـر آشـنـائی
گـفـتــا سـر چـه داری کـز سـر خـبــر نـداریگـفــتــم بــر آســتــانـت دارم ســر گـدائی
گـفـتـا کـدام مـرغـی کـز این مـقـام خـوانـیگـفـتـم کـه خـوش نـوائی از بـاغ بـیـنـوائی
گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستیگفتـم بـمی پـرستی جستم ز خود رهائی
گـفـتـا جـوی نـیـرزی گـر زهـد و تـوبــه ورزیگفـتـم که تـوبـه کـردم از زهد و پـارسـائی
گــفــتــا بــدلــربــائی مـا را چــگــونـه دیـدیگـفـتـم چـو خـرمـنی گـل در بـزم دلـربـائی
گـفـتـا مـن آن تـرنـجـم کـاندر جـهان نگـنجـمگـفـتـم بـه از تـرنجـی لیکـن بـدسـت نائی
گـفـتــا چـرا چـو ذره بــا مـهـر عـشـق بــازیگفتم از آنکه هستم سرگشته ئی هوائی
گفتـا بـگو که خـواجـو در چـشم ما چـه بـیندگفتـم حـدیث مسـتـان سـری بـود خـدائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج