فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

ماه

علی روح افزا

آوازه ی آن مـاه رسیـدست اینجـا

گفتند : گلی تازه ، که چیدست اینجا ؟

بـاز است دهانِ مردمی ، بـا حیـرت

انگــار کسی مـاه ، نـدیــدست اینجـا

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران