فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 7 اسفند 1402

شماره ٤٠٦: تا معتکف راه خرابات نگردی

تــا مــعــتــکــف راه خــرابــات نـگــردیشـایـسـتـه اربـاب کـرامـات نـگـردیاز بــنـد عـلـایـق نـشـود نـفـس تـو آزادتــا بــنـده رنـدان خــرابــات نـگ…

تــا مــعــتــکــف راه خــرابــات نـگــردیشـایـسـتـه اربـاب کـرامـات نـگـردی
از بــنـد عـلـایـق نـشـود نـفـس تـو آزادتــا بــنـده رنـدان خــرابــات نـگــردی
در راه حـقـیـقـت نـشـوی قـبـلـه احـرارتـا قـدوه اصـحـاب لـبـاسـات نگـردی
تـا خـدمت رندان نگزینی بـه دل و جـانشـایسـتـه سـکان سـماوات نگردی
تـا در صـف اول نشـوی فـاتـحـه «قل »اندر صـف ثـانی چـو تـحـیات نگـردی
شـه پـیل نبـینی بـه مراد دل معشـوقتا در کف عشق شه او مات نگردی
تـا نیسـت نگردی چـو سنایی ز علایقنـزد فـضـلـا عـین مـبـاهـات نـگـردی
محکم نشود دست تو در دامن تحقیقتــا سـوخـتــه راه مـلـامـات نـگـردی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج